• Издания на
      Асоциация "Онгъл"
 • Други научни издания


 • ИЗИСКВАНИЯ
  КЪМ ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ


 • 1. Тип на файловете - Word Document (*.doc или *.rtf)
 • 2. Основен фонт - Times New Roman. Всички специфични шрифтове се изпращат задължително на Редколегията.
 • 3. Кегел за основния текст - 12; за бележките под линия, използваната литература и приложенията - 10.
 • 4. Всички части на текста да бъдат ляво подравнени, на разредка Single, без допълнителни стилови формати, освен Bold, Italic, Underline.
 • 5. Илюстрациите - във формат *.tif или *.jpeg, максимална резолюция, достатъчни по размер за сполучливо кадриране в наборното поле.
 • 6. Цитирането - в скоби в текста. Напр. (Миков, Кметова 1996: 47)
 • 7. Използваната литература да бъде изведена в края на текста:
   - книги: Ганева-Райчева 2004: Ганева-Райчева, В. Разказване и идентичност. С.
   - статии: Ганева-Райчева 2004: Ганева-Райчева, В. Асеновград: споделено различие и диалогични отношения. - Български фолклор, № 1-2, 5-21.
   - сборници: Ганева-Райчева 2002: Ганева-Райчева, В. Българската общност в Унгария - проблеми на културната идентичност. - Във: Фолклор, традиции, култура. Юбилеен сборник в част на Стефана Стойкова. С., 241-250.
 • 8. Бележките, които са неразривна част от текста, се оформят като Footnote към съответната страница.
  Напр. 1 Вж. Измирлиева, Иванов 1990. Срв. легендата за св. Иван Рилски, който "излязъл" от своята икона, за да спаси манастира си от турско нападение (Thornton 1939: 251-252).
 • 9. Като бележки под линия се дават и използваните данни от архивни източници. Напр. 1 АИФ ІІ, № 180: 17. Инф. Юлита Иванова Михова (Лита Миюва), род. 1896 г. в с. Стубел, Монтанска обл., без обр., земеделие. Зап. Р. Малчев на 6 юни 1985 г. в с. Стубел.
 • 10. Всяка статия се придружава от резюме на английски език в размер до 300 знака.
 • 11. Институцията, чрез която се легитимира авторът, трябва да бъде изписана според официалните стандарти, приети за нейното назоваване на български и английски език.
 • 12. Максимален обем на текста - до 15 машинописни страници (1 маш. стр. съдържа 30 реда х 60 знака = 1800 знака), включително приложенията, използваната литература и резюмето. Материали, които не отговарят на това изискване, няма да бъдат отпечатвани.

  08.10.2007 г.