• академични семинари
 • магистърски програми
 • СИД


 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

  ЕТНОЛОГИЯ И ЛИНГВОДИДАКТИКА
  2001-2003

  Българското образование и наука, културната сфера, държавният, политическият и общественият живот на страната изпитват потребност от кадри, притежаващи такива знания и умения, които им дават възможност в условията на динамично променящия се свят да работят успешно за ценностната самоидентификация на българския народ както с оглед на активния диалог в мултикултурна среда, така и с оглед на националните културни традиции.

  Подготовката на такива кадри ще се осъществи чрез разумен синтез на филологизма, историзма и културознанието в организацията на учебния процес.

  Магистърската програма представлява хомогенно цяло, изградено от лекционни курсове, които въвеждат конституентите в научната област, съсредоточават водещи изследвания в областта на етнологията, а също и от дисциплини, които оформят корпуса на научната парадигма в цялост. С тяхна помощ се проследяват промените в сферата на идеите за обществото, представят се социетарни и антропологични гледни точки, идентификационни стратегии. Поставени са широк кръг от проблеми, сред които тези на етноса и нациите, мултикултурното общество, градът и селото, формите на културно наследство, родството, религията, мита. Съсредоточаването върху тях гарантира преодоляването на едностранчивостта в обучението, формирането на етноложки поглед (според принципа на извънпоставеността) и подготвянето на кадри с широка възможност за реализация.

  пълен текст