• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  Association of Anthropology, Ethnology and Folklore Studies "Ongal"

  РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РУСЕ
  Rousse Regional Museum of History
  организират

  ЕДИНАДЕСЕТИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ
  XI Spring Scientific Readings
  по повод 120-годишнината от издаването на том I от Сборника за народни умотворения (1889 г.) и отпечатаната в него програмна статия на проф. Иван Шишманов "Значението и задачата на нашата етнография" РУСЕ, 15 - 17 МАЙ 2009 г.

  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
 • Семинар по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Иван Шишманов" - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор към БАН - София
 • Кирилометодиевски научен център - БАН
 • Архитектурно-етнографски комплекс "Етър", Габрово
 • Национална гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ" - София
 • Български музей - Чикаго
 • Музей на Югославската история, Белград, Сърбия
 • Батумски университет "Шота Руставели", Грузия
 • Музей на трансилванската фолклорна цивилизация "Астра", Сибиу, Румъния
 • Музей на Херцеговина, Требинье, Босна и Херцеговина
 • Институт за защита на културните паметници - Белград, Сърбия
 • Регионален исторически музей - Русе
  ПРОГРАМА
  PROGRAMME


  Русе, 15.05.2009, петък,
  Rousse, 15.05.2009, Friday
  Зала 1, Исторически музей
  Historical Museum, Hall 1

 • 13.30 - 16.00 Първо заседание, First session
  Председател: Десислава Димитрова, chairwoman: Desislava Dimitrova


 • Приветствие от домакина: ст.н.с. д-р Николай Ненов, Регионален исторически музей Русе
  Host Welcoming speech: Assoc. Prof. Nikolay Nenov, PhD, Rousse Regional Museum of History Director

 • Откриване на Четенията: д-р Росен Малчев, Секретар на Асоциация "Онгъл"
  Opening of XI Spring Scientific Readings in Rosen Malchev, PhD, Secretary of Association "Ongal".

 • д-р Цветелина Димитрова (Институт за фолклор) - Тенденции в италианската музеология (по примера на етнографски музей "Пигорини", Рим)
  Tsvetelina Dimitrova, PhD (Institute of Folklore, Sofia) - The tendencies in Italian museology (in the example of "Pigoriny"museum of Ethnography, Roma)

 • Мария Драгишич (Институт за защита на културните паметници - Белград, Сърбия) - Нематериалното културно наследство в етнографските музеи: промяната наближава.
  Marija Dragisic (Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia) - Intangible cultural heritage in the ethnographic museums: The change which is approaching.

 • Мариус-Флорин Стреза (Музей "Астра", Сибиу, Румъния) - Обработване на руда и каменоделство в музея на фолклорната цивилизация "Астра".
  Marius-Florin Streza (Astra Museum, Sibiu) - Finalizing the ore and stone processing group in the "ASTRA" Museum of Folk Civilization

 • Божана Паликуца (Музей на Херцеговина, Требинье, Босна и Херцеговина) - Развитие на етнографските музеи в 21 век.
  Bozana Palikuca (Museum Herzegovina Trebinje, BiH) - Development of Ethnographic museums in 21st century.

 • ст.н.с. д-р Николай Ненов (Регионален исторически музей - Русе) - Поглед към етнографските музеи. Традиционното наследство като екологична равновесна система.
  Nikolay Nenov, Assoc. Prof., PhD (Rousse Regional Museum of History) - A glance at the ethnographic museums. Traditional heritage as sustainable ecosystem.

 • д-р Манучар Лория (Батумски университет "Шота Руставели", Грузия) - Етнографските музеи в грузинската мрежа.
  Manuchar Loria, PhD (University of Batumy "Shota Rustavely", Georgia) - Ethnographic museums in the Georgian Net.

 • ДИСКУСИЯ
  Discussion

  15.05.2009 г., петък, friday
  Доходно здание, The Profit building


 • 16.30 - 18.30 Второ заседание - Дискусия ЕТНОЛОГИЯ И ТУРИЗЪМ
  Second session - Discussion Ethnology and Tourism
  Председател: д-р Николай Ненов, chairman: Nikolay Nenov, PhD

 • н.с. д-р Веселка Тончева (Институт за фолклор) - "Край Дунава", филм, БНТ, 2008, автор: В. Тончева, режисьор: Е. Минкова, 28 мин.
  Veselka Toncheva, Associate Researcher, PhD (Institute of Folklore, Sofia) - By the Danube river, documentary, 28'', director: E. Minkova, autor of script: V. Tonceva.

 • д-р Росен Р. Малчев (Асоциация "Онгъл"), Михаил Христов (СУ "Св. Климент Охридски") - Студии по етнология и археология. 1. Свещеното място на връх "Кокалев чукал" при село Лъкавица, Средни Родопи.
  Rosen R. Malchev, PhD ("Ongal" Association), Michail Christov (Sofia University) - Studies in Ethnology and Archaeology. 1. The sacred place of "Kokalev chukal" peak in the village Lakavitsa, Middle Rhodopes.

 • 18.30 - Дискусия, Discussion

  15.05.2009 г., петък, Friday
  Исторически музей, Historical Museum
 • 19.00 - Винена фиеста в археологическите експозиции на Регионален исторически музей - Русе.
  19.00 - Vine fiesta: Archaeological exhibition, Rousse Regional Museum of History.

  16.05.2009 г., събота, Saturday
  Археологически експозици на открито, Open Air exhibitions
 • 09.00-13.00 Презентационен тур, начало - Доходно здание.
  09.00-13.00 Tour for presentations, start - The Profit building
  - Ивановски скални църкви: 30 години от включване в листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО; Ivanovo rock hewn church: 30 years in UNESCO World Heritage list.
  - Средновековен град Червен: вдигане на знамето на крепостта и откриване на новия туристически сезон; Medieval town of Cherven: flag up and new tourist season opening.

 • 14.00 - 15.30 Трето заседание, Third session
  Председател: д-р Константин Рангочев, chairman: Konstantin Rangotchev, PhD

 • Десислава Димитрова, Теодора Колева (Регионален исторически музей - Русе) - Музейна работилница за наследство.
  Desislava Dimitrova, Teodora Koleva (Rousse Regional Museum of History) - Museum workshop for Heritage.

 • Дана-Параскива Боторага (Музей на трансилванската фолклорна цивилизация "Астра", Сибиу, Румъния) - Опазването на нематериалното наследство - главна цел, поета от Музея "Астра".
  Dana-Paraschiva Botoroag? ("ASTRA" Museum of Transylvanian Folk Civilization, Sibiu, Romania) - Safeguarding the immaterial patrimony - main objective undertaken in "ASTRA" Museum, Sibiu, Romania.

 • Александра Момчилович-Йованович (Музей на Югославската история, Белград, Сърбия) - Етнографската колекция на Музея за югославска история - последици и предизвикателства на политическото наследство.
  Aleksandra Momcilovic-Jovanovic (Museum of Yugoslav History, Belgrade, Serbia) - Ethnographic Collection of the Museum of Yugoslav History - Consequences and challenges of a political heritage.

 • ст. ас. д-р Борислава Георгиева (СУ "Св. Кл. Охридски") - Аугуста Рорика - един оживял римски град.
  Borislava Georgieva, Assist. Prof., PhD (Sofia University) - Augusta Raurica - A town brought back to life.

 • Росица Бинева (АЕК "Етър") - Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" и променящите се представи за европейските музеи на открито.
  Rositsa Bineva (Architectural-Ethnographic complex "Etar") - Architectural - Ethnographic complex "Etar" and modifying concepts for European open-air museums.

 • д-р Радостина Шаренкова (Българско училище, Лайден, Холандия) - Различия или еднаквости: алтернативи пред музейната презентация.
  Radostina Sharenkova, PhD, (Bulgarian school, Lieden, Netherlands) - Diversity or commonness: alternatives for museum presentation.

 • 15.15-15.30 ДИСКУСИЯ, Discussion
 • 15.30-15.45 ПОЧИВКА, coffee break

 • 15.45 - 17.15 Четвърто заседание, Fourth session
  Председател: д-р Росен Малчев, chairman: Rosen Malchev, PhD

 • Светла Тончева (Институт за фолклор) - Един град - два бряга
  Svetla Toncheva, PhD (Institute of Folklore, Sofia) - One town - two riverbanks

 • Диляна Иванова (Български музей - Чикаго) - Устни истории за негативите на социалистическото всекидневие.
  Dilyana Ivanova (Bulgarian Museum of Chicago) - Oral stories for negatives of socialist everyday life.

 • Мария Димитрова (Институт за фолклор) - Етосът на смъртта.
  Maria Dimitrova (Institute of Folklore, Sofia) - The Ethos of Death.

 • н.с. ІІ ст. д-р Ива Трифонова, Кирило-Методиевски научен център, БАН - Из историята на българската лексикология.
  Iva Trifonova, Associate Researcher, PhD (Cyrill-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) - From the history of Bulgarian lexicology.

 • д-р Светла Дживтерева (Великотърновски университет) - Елементите на костюма според народните гатанки.
  Svetla Dzhivtereva (University of Veliko Turnovo "St. Cyril and St. Methodius") - The elements of the traditional costume according to folk riddle.

 • Радостина Петрова (Семинар за практическа етнология и медиевистика "Проф. Иван Шишманов") - Иманярската тетрадка от с. Белица, Средни Родопи като източник на информация за селищната топонимия.
  Radostina Petrova (Seminar of practical Ethnology and Medievalism "Prof. Ivan Shishmanov", Sofia) - The treasure-hunter notebook from the village of Belitsa, Mean Rhodopes as a source of information for the settlement toponymy.

 • 16.45-17.00 ДИСКУСИЯ, Discussion
 • 17.15-17.30 ПОЧИВКА, coffee break

 • 17.30 - 19.00 Пето заседание, Fift session
  Председател: Искра Тодорова, chairwoman: Iskra Todorova

 • Симона Петрова (Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий") - Селищната история - между историческия факт и вторичната митологизация.
  Simona Petrova (University of Veliko Turnovo "St. Cyril and St. Methodius") - The settlement history - between historical fact and secondary mythologisation.

 • Михаил Христов (Софийски университет "Св. Климент Охридски") - Данните за римската пътна и селищна система в Източна България - един век след първите проучвания на братя Шкорпил.
  Mihail Hristov (Sofia University) - The data of the Roman road and settlement system in Eastern Bulgaria - a century after the first researches of brothers Shkorpil.

 • Преслава Георгиева (Софийски университет) - Методически проблеми на българските антропонимни речници.
  Preslava Georgieva (Sofia University) - Methodological problems of Bulgarian anthroponomy dictionaries.

 • н.с. д-р Константин Рангочев (Асоциация "Онгъл") - Фолклори и религия: конфесионални или терминологични проблеми?
  Konstantin Rangochev, Associate Researcher, PhD ("Ongal" Association) - Folklore and religion: confessional or terminological problems?

 • Андрей Бобев (Софийски университет) - Проблеми на медиевистичната етнология.
  Andrey Bobev (Sofia University) - The problems of medieval Ethnology.

 • 19.00 ДИСКУСИЯ, Discussion

 • 20.00 - Работна вечеря по актуални проблеми на нематериалното наследство, Исторически музей.
  Working diner about actual problems in intangible heritage

  17.05.2009 г., неделя, Sunday
  Исторически музей, Historical Museum


 • "Шеста нощ в музея", проект на Сдружение "Приятели на музея"
  "Sixth night in the Museum", a project in "Friends of Museums"
 • 16.00 - Графити VS Витрини, поетическа акция, организатор Сдружение "Приятели на музея", археологически експозиции на Исторически музей.
  "Graffity Vs Show case", a poetic action.

 • 19.00 - откриване на изложбата на Севда Потурлян, зала "Русе", Исторически музей.
  Opening in art exhibition in Sevda Poturljan.

 • 19.30 - представяне на книгата на Албена Георгиева "Коги дедо Господ ходеше по земята", Издателство "Агата-А".
  Performance in the book of Albena Georgieva, "Agata-A" Publisher House.