Награди, връчени на Шестите Царшишманови дни, Самоков 2012 г.

на г-жа Десислава Тихолова
на името на
проф. ТОДОР ИВАНОВ ЖИВКОВ, дфн
за принос към българската етнология и медиевистика
на г-ца Благовеста Узунова
на името на
БОЙКА ДОБРЕВА
за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката
на етноложкия филм "Наше село ести Бобощица",
представен на "Балканската културна филмотека", VІІІ сезон
Автори – Веселка Тончева, Екатерина Минкова