• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • СВЕТЦИ И ФОЛКЛОР

    ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 1, год. І, СВЕТЦИ И ФОЛКЛОР. София, ИИК "РОД", 2000. ISSN 1311-493Х