• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ИМЕ И СВЯТОСТ

    ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 13, год. IX, 2014, ИМЕ И СВЯТОСТ. София, ИИК "РОД", 2014. ISSN 1311-493Х