• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ЕЗИЦИ НА ОБЩУВАНЕТО

    ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 3, год. ІІІ, ЕЗИЦИ НА ОБЩУВАНЕТО (ФОЛКЛОР И РЕЛИГИЯ). София, ИИК "РОД", 2003. ISSN 1311-493Х