• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ЕТНОС И САКРАЛНА ГЕОГРАФИЯ

    ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 10, год. VIІ, 2011, ЕТНОС И САКРАЛНА ГЕОГРАФИЯ. София, ИИК "РОД", 2012. ISSN 1311-493Х