• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ЕТНОЛОГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО, Ч. 2

    ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 6, год. V, 2007, ЕТНОЛОГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО, част 2. София, ИИК "РОД", 2008. ISSN 1311-493Х