• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ЕТНОЛОГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО, Ч. 1

    ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 5, год. V, 2007, ЕТНОЛОГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО, част 1. София, ИИК "РОД", 2008. ISSN 1311-493Х