• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

    ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 12, год. VІІІ, 2013, ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО. София, ИИК "РОД", 2013. ISSN 1311-493Х