• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ЕПОС – ЕЗИК – МИТ

    ГОДИШНИК НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ", том 9, год. VIІ, 2011, ЕПОС – ЕЗИК – МИТ. София, ИИК "РОД", 2011. ISSN 1311-493Х